Auditorské služby

Audit je řešen převážně dlouhodobější spoluprací se zákazníkem, v rámci níž má zakázka následující fáze:

 • 1. fáze auditu účetnictví (předaudit)
 • 2. fáze účetní závěrky (audit)
 • řešení případných auditorských nálezů účetní závěrky.

Tento model vede k předcházení eventuálních účetních chyb, jejich nápravě a následně vypracování kvalitní účetní závěrky.

Audit účetní závěrky se zaměřuje zejména na to, zda:

 • účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a v souladu s platnými předpisy a normami, údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, obchodního jmění a výsledek hospodaření společnosti
 • roční účetní výkazy byly zpracovány úplně, v předepsaném formátu a podle platných pravidel
 • vnitřní kontrolní systém neobsahuje závažné nedostatky

Práce  na ověření účetní závěrky jsou prováděny našimi pracovníky, v souladu s platnými zákony ČR a  směrnicemi  KA  ČR  v  sídle  společnosti klienta, na jednotlivých organizačních celcích, případně na pracovišti auditora.

Tyto práce spočívají zejména v:

 • ověření všech oblastí rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • vyhodnocení výsledků inventur
 • posouzení reálnosti ocenění pohledávek
 • posouzení přiměřenosti vytvořených rezerv
 • posouzení existence kursových či úrokových rizik
 • posouzení likvidity a zadlužení
 • ověření účetní závěrky
 • vyhodnocení ostatních auditorských testů
 • tvorbě finanční analýzy
 • posouzení a vyhodnocení jednotlivých ukazatelů finanční analýzy

Práce jsou ukončeny vydáním auditorské zprávy ve dvou stejnopisech.