Ceník právních služeb

Ceny advokátních služeb jsou cenami smluvními. Výše odměny se odvíjí od hodnoty a složitosti věci, ve které je právní služba poskytována. Odměna může být sjednána pevnou částkou, nebo podílem na výsledku věci nebo hodinovou sazbou. Není-li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy  advokátním  tarifem,  tj.  vyhláškou  Ministerstva  spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše  AK  každopádně  zastává  ve  své  cenové politice již od svého vzniku zásadu proporcionality. To znamená, že účtovaná cena a odvedený výkon musí být vždy v souladu.

Při zastupování klientů v civilním řízení jsou vůči protistraně účtovány náklady právní služby podle advokátního tarifu.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.