Občanské právo

Na poli občanského práva je Advokátní kancelář JUDr. Jaromíra Hanuše připravena poskytnout komplexní právní pomoc zaměřenou na různorodé vztahy, které z občanského práva vycházejí. Naše vědomosti z občanského práva  nejsou  založeny  pouze  na  prosté  znalosti právních předpisů, nýbrž i na znalosti rozhodovací praxe soudů, a proto jsme schopni efektivně reagovat a nabídnout účinnou právní pomoc přizpůsobenou jakékoli situaci vzniklé v občanskoprávních vztazích.

Kromě sepisování běžných smluv jako jsou např. smlouvy kupní, darovací či nájemní, poskytujeme též možnost sepisu   specializovanějších   smluv,   tj.   smluv  o  převodu  nemovitostí  včetně  možnosti  složení  kupní  ceny do advokátní úschovy, smluv o zřízení věcného břemene či smluv zástavních.

Zastupování v soudních řízeních počínaje sepsáním žaloby, zastupováním před soudem, zastupováním při jednání s protistranou či při sepisování dohod o mimosoudním narovnání.

Nabízíme   účinnou   právní   pomoc  při  vymáhání   pohledávek  jak  v  řízeních  soudních,  tak  mimosoudních. V exekučních řízeních zastupujeme naše klienty v celé šíři tohoto řízení – počínaje vypracováním návrhu na výkon rozhodnutí, přes jednání s exekutorským úřadem.